Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna?? JUG, kt??re odb?dzie si? w najbli??szy wtorek (25.06.2013) o godzinie 18:00 w siedzibie Cognifide (ul. Murawa 12-18). Marek Goldmann poprowadzi prezentacj? pt. ” Przesy??anie wiadomo??ci w TorqueBox, czyli gdzie JMS spotyka Ruby”. Osoby kt??re chc? uczestniczy? w spotkaniu powinny si? zarejestrowa? tutaj.

Poni??ej kr??tkie streszczenie nades??ane przez prelegenta:

Java Message Service to znany standard wysy??ania wiadomo??ci w ??wiecie Javy. Jest on koncepcyjnie prosty i ??atwy w u??yciu. Chyba ka??dy programista Javy zetkn??? si? z nim w swojej karierze. Kto nie u??ywa?? kolejek, no kto?!

Z drugiej strony mamy ??rodowisko Ruby gdzie nie ma dost?pnego standardu dla wysy??ania wiadomo??ci. Niekt??rzy pr??buj? stworzy? w??asne rozwi?zania, inni wykorzystuj? ju?? dost?pne. My postanowili??my wykorzysta? sprawdzony standard JMS i po???czy? go z pi?knem j?zyka Ruby.

TorqueBox to serwer aplikacji Ruby oparty na najlepszym (naszym zdaniem) serwerze aplikacji j?zyka Java — JBoss AS. TorqueBox pozwala na uruchamianie webowych (ale nie tylko!) aplikacji napisanych w Ruby korzystaj?cych z us??ug dost?pnych dotychczas wy???cznie dla programist??w Java z t? r????nic?, ??e s? one wyeksponowane w spos??b, do kt??rego programi??ci Ruby s? przyzwyczajeni (czytaj: ??atwe w u??yciu i ??adne).

W tej sesji Marek kr??tko wprowadzi Ci? do TorqueBox i od??wie??y wiedz? z zakresu JMS. Nast?pnie poka??e w jaki spos??b mo??emy wykorzystywa? standard JMS do wysy??ania wiadomo??ci z poziomu Ruby; wraz z przyk??adami, komentarzami i dem??wkami.

Marek Goldmann – JBoss Software Engineer, Red Hat. Marek do???czy?? do Red Hat w styczniu 2009 i zacz??? prac? nad technologiami chmurowymi w sekcji moddleware Red Hata, JBoss. By?? liderem projektu BoxGrinder przez kilka lat. BoxGrinder to zestaw narz?dzi pomagajcych w tworzeniu obraz??w dla r????nych platform chmurowych. Do niedawna Marek pracowa?? nad serwerem aplikacji JBoss AS aby by?? on dost?pny w dystrybucji Linuksa Fedora. Obecnie pomaga w tworzeniu TorqueBox, serwera aplikacji dla j?zyka Ruby opartego na platformie JBoss AS.

Marek uko??czy?? studia na Politechnice Opolskiej. Od tego czasu pracowa?? jako programista Java EE u??ywaj?c technologii JBoss. Marek by?? prelegentem na takich konferencjach jak FUDCon, JUDCon, FOSDEM, Confitura, Javarsovia.

Marek posiada konto na Twitterze oraz, wiadomo bloga :)

Share

Komentarze zablokowane.

Google+