Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie Pozna?? JUG, kt??re odb─?dzie si─? w najbli??szy wtorek (25.06.2013) o godzinie 18:00 w siedzibie Cognifide (ul. Murawa 12-18). Marek Goldmann poprowadzi prezentacj─? pt. ” Przesy??anie wiadomo??ci w TorqueBox, czyli gdzie JMS spotyka Ruby”. Osoby kt??re chc─? uczestniczy─? w spotkaniu powinny si─? zarejestrowa─? tutaj.

Poni??ej kr??tkie streszczenie nades??ane przez prelegenta:

Java Message Service to znany standard wysy??ania wiadomo??ci w ??wiecie Javy. Jest on koncepcyjnie prosty i ??atwy w u??yciu. Chyba ka??dy programista Javy zetkn─??? si─? z nim w swojej karierze. Kto nie u??ywa?? kolejek, no kto?!

Z drugiej strony mamy ??rodowisko Ruby gdzie nie ma dost─?pnego standardu dla wysy??ania wiadomo??ci. Niekt??rzy pr??buj─? stworzy─? w??asne rozwi─?zania, inni wykorzystuj─? ju?? dost─?pne. My postanowili??my wykorzysta─? sprawdzony standard JMS i po??─?czy─? go z pi─?knem j─?zyka Ruby.

TorqueBox to serwer aplikacji Ruby oparty na najlepszym (naszym zdaniem) serwerze aplikacji j─?zyka Java — JBoss AS. TorqueBox pozwala na uruchamianie webowych (ale nie tylko!) aplikacji napisanych w Ruby korzystaj─?cych z us??ug dost─?pnych dotychczas wy??─?cznie dla programist??w Java z t─? r????nic─?, ??e s─? one wyeksponowane w spos??b, do kt??rego programi??ci Ruby s─? przyzwyczajeni (czytaj: ??atwe w u??yciu i ??adne).

W tej sesji Marek kr??tko wprowadzi Ci─? do TorqueBox i od??wie??y wiedz─? z zakresu JMS. Nast─?pnie poka??e w jaki spos??b mo??emy wykorzystywa─? standard JMS do wysy??ania wiadomo??ci z poziomu Ruby; wraz z przyk??adami, komentarzami i dem??wkami.

Marek Goldmann – JBoss Software Engineer, Red Hat. Marek do??─?czy?? do Red Hat w styczniu 2009 i zacz─??? prac─? nad technologiami chmurowymi w sekcji moddleware Red Hata, JBoss. By?? liderem projektu BoxGrinder przez kilka lat. BoxGrinder to zestaw narz─?dzi pomagajcych w tworzeniu obraz??w dla r????nych platform chmurowych. Do niedawna Marek pracowa?? nad serwerem aplikacji JBoss AS aby by?? on dost─?pny w dystrybucji Linuksa Fedora. Obecnie pomaga w tworzeniu TorqueBox, serwera aplikacji dla j─?zyka Ruby opartego na platformie JBoss AS.

Marek uko??czy?? studia na Politechnice Opolskiej. Od tego czasu pracowa?? jako programista Java EE u??ywaj─?c technologii JBoss. Marek by?? prelegentem na takich konferencjach jak FUDCon, JUDCon, FOSDEM, Confitura, Javarsovia.

Marek posiada konto na Twitterze oraz, wiadomo bloga :)

Share

Komentarze zablokowane.

Google+