W imieniu Pozna??skiej Grupy U??ytkownik??w j?zyka Java i Pozna??skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (Centrum Doskona??o??ci SUN Microsystems) mamy zaszczyt zaprosi? student??w wszystkich pozna??skich uczelni na bezp??atne dwudniowe szkolenie w zakresie tworzenia aplikacji przy wykorzystaniu NetBeans Platform. Odb?dzie si? ono w dniach 16-17 stycznia 2010, start w sobot? 16-tego oko??o 9 rano. Szkolenie poprowadz? ??wiatowej s??awy eksperci Geertjan Wielenga i Toni Epple, kt??rych mieli??my ju?? przyjemno??? pozna? w czasie konferencji Pozna?? NetBeans Day 2008. Szkolenie zako??czy si? wydaniem certyfikat??w „NetBeans Certified Associate”. Ca??a impreza odb?dzie si? w sali 311, w Pozna??skim O??rodku Nauki (PON), kt??ry znajduje si? przy ulicy Wieniawskiego 17/19.

Aby wzi?? udzia?? w szkoleniu konieczne jest posiadanie w??asnego laptopa, ???dza wiedzy i wolny weekend :). Poza tym warto zapozna? si? z og??lnym planem szkolenia i pozosta??ymi wymaganiami. Wszystkie informacje mo??na znale??? na stronie: http://edu.netbeans.org/courses/nbplatform-certified-training/

Poniewa?? liczba miejsc jest ograniczona, konieczna jest rejestracja. Finalna lista uczestnik??w zostanie opublikowana najp????niej w dniu 14 stycznia 2010.

Dlaczego warto zainteresowa? si? platform? aplikacyjn? NetBeans? W chwili obecnej NetBeans jest wykorzystywane jako platforma aplikacyjna przez firmy takie jak Boeing, Saab, Nokia, UNESCO, US Department of Agriculture, Sepix, Sun, Northrop Grumman Corporation, Gentleware. S? w niej tworzone skomplikowane aplikacje klienckie, kt??rych realizacja nie jest mo??liwa (lub jest bardzo trudna) w ??rodowisku webowym. Dzi?ki wykorzystaniu biblioteki Swing tworzone aplikacje s? naprawd? niezale??ne od platformy systemowej i mog? zosta? uruchomione poprzez przegl?dark? internetow? za pomoc? protoko??u JNLP. NetBeans oferuje ca??? gam? narz?dzi u??atwiaj?cych tworzenie aplikacji opartych na NetBeans Platform. Dzi?ki wykorzystaniu platformy NetBeans tw??rcy aplikacji nie musz? tworzy? wszystkich komponent??w samodzielnie (zar??wno tych prostych jak i z??o??onych) mog? wykorzysta? to co ju?? oferuje platforma.

Lista rozwi?za?? opartych o NetBeans Platform znajduj? si? pod adresem: http://platform.netbeans.org/screenshots.html

Geertjan Wielenga – (http://blogs.sun.com/geertjan) pracuje w Sun Microsystems w zepole tworz?cym NetBeans. Jest odpowiedzialny za tworzenie i redakcje dokumentacji dla platformy NetBeans. Uczestniczy?? i prowadzi?? wiele szkole?? w zakresie wykorzystania NetBeans IDE i NetBeans Platform. Jest wsp????autorem ksi???ki dotycz?cej budowania aplikacji klienckich w oparciu o NetBeans Platform, poza tym wyst?powa?? na wielu konferencjach programistycznych w tym na najwi?kszej na ??wiecie Java One.

Toni Epple – (http://eppleton.sharedhost.de/blog/) tw??rca wtyczek do NetBeans (m.in. Jarvis). Cz??onek NetBeans Dream Team, wsp????pracowa?? m.in. z firm? Genomatix Software przy tworzeniu aplikacji Javowych stosowanych w bioinformatyce. Jako prelegent wystepowa?? mi?dzy innymi na Devoxx i Pozna?? NetBeans Day 2008 :).

English version (rather abstract) of this post is available here.

Share
3 odpowiedzi na “Bezp??atne szkolenie NetBeans Platform”
  1. […] JUG Pozna?? ? Bezp??atne szkolenie NetBeans Platform. […]

  2. […] JUG Pozna?? ? Bezp??atne szkolenie NetBeans Platform. […]

  3.  
Google+