W imieniu Pozna??skiej Grupy U??ytkownik??w j─?zyka Java i Pozna??skiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (Centrum Doskona??o??ci SUN Microsystems) mamy zaszczyt zaprosi─? student??w wszystkich pozna??skich uczelni na bezp??atne dwudniowe szkolenie w zakresie tworzenia aplikacji przy wykorzystaniu NetBeans Platform. Odb─?dzie si─? ono w dniach 16-17 stycznia 2010, start w sobot─? 16-tego oko??o 9 rano. Szkolenie poprowadz─? ??wiatowej s??awy eksperci Geertjan Wielenga i Toni Epple, kt??rych mieli??my ju?? przyjemno??─? pozna─? w czasie konferencji Pozna?? NetBeans Day 2008. Szkolenie zako??czy si─? wydaniem certyfikat??w „NetBeans Certified Associate”. Ca??a impreza odb─?dzie si─? w sali 311, w Pozna??skim O??rodku Nauki (PON), kt??ry znajduje si─? przy ulicy Wieniawskiego 17/19.

Aby wzi─?─? udzia?? w szkoleniu konieczne jest posiadanie w??asnego laptopa, ??─?dza wiedzy i wolny weekend :). Poza tym warto zapozna─? si─? z og??lnym planem szkolenia i pozosta??ymi wymaganiami. Wszystkie informacje mo??na znale??─? na stronie: http://edu.netbeans.org/courses/nbplatform-certified-training/

Poniewa?? liczba miejsc jest ograniczona, konieczna jest rejestracja. Finalna lista uczestnik??w zostanie opublikowana najp????niej w dniu 14 stycznia 2010.

Dlaczego warto zainteresowa─? si─? platform─? aplikacyjn─? NetBeans? W chwili obecnej NetBeans jest wykorzystywane jako platforma aplikacyjna przez firmy takie jak Boeing, Saab, Nokia, UNESCO, US Department of Agriculture, Sepix, Sun, Northrop Grumman Corporation, Gentleware. S─? w niej tworzone skomplikowane aplikacje klienckie, kt??rych realizacja nie jest mo??liwa (lub jest bardzo trudna) w ??rodowisku webowym. Dzi─?ki wykorzystaniu biblioteki Swing tworzone aplikacje s─? naprawd─? niezale??ne od platformy systemowej i mog─? zosta─? uruchomione poprzez przegl─?dark─? internetow─? za pomoc─? protoko??u JNLP. NetBeans oferuje ca??─? gam─? narz─?dzi u??atwiaj─?cych tworzenie aplikacji opartych na NetBeans Platform. Dzi─?ki wykorzystaniu platformy NetBeans tw??rcy aplikacji nie musz─? tworzy─? wszystkich komponent??w samodzielnie (zar??wno tych prostych jak i z??o??onych) mog─? wykorzysta─? to co ju?? oferuje platforma.

Lista rozwi─?za?? opartych o NetBeans Platform znajduj─? si─? pod adresem: http://platform.netbeans.org/screenshots.html

Geertjan Wielenga – (http://blogs.sun.com/geertjan) pracuje w Sun Microsystems w zepole tworz─?cym NetBeans. Jest odpowiedzialny za tworzenie i redakcje dokumentacji dla platformy NetBeans. Uczestniczy?? i prowadzi?? wiele szkole?? w zakresie wykorzystania NetBeans IDE i NetBeans Platform. Jest wsp????autorem ksi─???ki dotycz─?cej budowania aplikacji klienckich w oparciu o NetBeans Platform, poza tym wyst─?powa?? na wielu konferencjach programistycznych w tym na najwi─?kszej na ??wiecie Java One.

Toni Epple – (http://eppleton.sharedhost.de/blog/) tw??rca wtyczek do NetBeans (m.in. Jarvis). Cz??onek NetBeans Dream Team, wsp????pracowa?? m.in. z firm─? Genomatix Software przy tworzeniu aplikacji Javowych stosowanych w bioinformatyce. Jako prelegent wystepowa?? mi─?dzy innymi na Devoxx i Pozna?? NetBeans Day 2008 :).

English version (rather abstract) of this post is available here.

Share
3 odpowiedzi na “Bezp??atne szkolenie NetBeans Platform”
  1. […] JUG Pozna?? ┬? Bezp??atne szkolenie NetBeans Platform. […]

  2. […] JUG Pozna?? ┬? Bezp??atne szkolenie NetBeans Platform. […]

  3.  
Google+